Peachjar

Los Amigos High School

Skip to main content
Mobile Menu
Please create a marquee.

Parent Information

HIGH SCHOOL 101: A Workshop Series for Parents

 

Los Amigos High School will be hosting a new series of parent workshops entitled High School 101.  

 

SESSION 1 - "Navigating the Transition from Intermediate School to High School" - will be offered on Thursday, October 22 at 6 PM and Friday, October 23 at 9 AM via Zoom.  This workshop is designed to assist the parents of our ninth-grade students in understanding the many differences between Intermediate School and High School.

 

The Zoom codes for our first workshop are below. You do not need to register for the class in advance. Just drop in! 

Thursday, October 22 at 6 PM
English
Meeting ID: 953 3258 4030
Passcode: lobos2024

Spanish
Meeting ID: 921 2703 1100
Passcode: lobos2024

Vietnamese
Meeting ID: 920 4701 1179
Passcode: lobos2024

Friday, October 23 at 9 AM
English

Meeting ID:  972 9612 7133

Passcode:  lobos2024


Spanish
Meeting ID: 912 9307 2574
Passcode: lobos2024

Vietnamese:
Meeting ID: 997 4122 6387
Passcode: lobos2024

 

Future topics in this workshop series will include:

 • Navigating Aeries
 • Accessing Google Classroom
 • Study Habits of Successful Students
 • College Entrance Requirements
 • The Importance of Extra-Curricular Activities
 • Supporting My Student's Emotional Well Being
 • Understanding Social Media
 

¡Saludos padres! 

 

La escuela Los Amigos está presentando una serie de talleres titulados High School 101.  La primera sesión- Navegando la transición de la secundaria a la preparatoria- será presentada el jueves 22 de octubre a las 6:00 p.m. y viernes 23 de octubre a las 9:00 a.m. vía zoom.  Este taller está diseñado para ayudar a los padres de nuestros estudiantes del 9º grado a entender las diferencias entre la secundaria y preparatoria.

 

Los códigos de Zoom para el primer taller están enseguida:

 

Jueves 22 de octubre a las 6PM

Ingles

Meeting ID: 953 3258 4030
Contraseña: lobos2024

Español

Meeting ID: 921 2703 1100
Contraseña: lobos2024

Vietnamita

Meeting ID: 920 4701 1179
Contraseña: lobos2024

 

Viernes 23 de octubre a las 9AM

Ingles

Meeting ID:

Contraseña

Español

Meeting ID: 912 9307 2574

Contraseña: lobos2024

Vietnamita

Meeting ID: 997 4122 6387
Contraseña: lobos2024

 

Temas futuros en esta serie de talleres incluirá:

 • Navegar Aeries
 • Como utilizar Google Classroom
 • Hábitos de estudio de estudiantes exitosos
 • Requisitos para ingresar a la universidad
 • La importancia de actividades extracurriculares
 • Como apoyar el bienestar emocional de mi hijo
 • Entender redes sociales

Xin chào các phụ huynh Lobo!

 

Trường Trung Học Cấp II Los Amigos sẽ tổ chức một loạt các buổi học và hướng dẫn mới dành cho phụ huynh với tên gọi High School 101. Buổi học 1 – Định hướng cho phụ huynh về sự chuyển tiếp của học sinh từ Trường Trung Học Cấp I (Intermediate School) sang Trường Trung Học Cấp II (High School) – sẽ được mở ra vào ngày Thứ Năm, ngày 22 tháng 10, lúc 6 giờ chiều và Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, lúc 9 giờ sáng thông qua Zoom. Buổi học hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ phụ huynh của các em học sinh lớp 9 của chúng ta hiểu về các sự khác biệt giữa trường trung học cấp I và trường trung học cấp II.

 

 

Mật mã Zoom cho buổi hướng dẫn đầu tiên của chúng ta nằm ở bên dưới:

 

Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 10, lúc 6 giờ chiều

Tiếng Anh

Meeting ID: 953 3258 4030

Mật mã: lobos2024

 

Tiếng Tây Ban Nha

Meeting ID: 921 2703 1100

Mật mã: lobos2024

 

Tiếng Việt

Meeting ID: 920 4701 1179

Mật mã: lobos2024

 

Thứ sáu, Ngày 23 tháng 10, lúc 9 giờ sáng

Tiếng Anh

Meeting ID:

Mật mã:

 

Tiếng Tây Ban Nha

Meeting ID: 912 9307 2574

Mật mã: lobos2024

 

Tiếng Việt

Meeting ID: 997 4122 6387

Mật mã: lobos2024

 

Các chủ đề sẽ được thảo luận trong trương lai cho môt loạt các buổi hướng dẫn này bao gồm:

 • Tìm hiểu về Aeries
 • Truy cập Lớp Học Google (Google Classroom)
 • Các thói quen học tập cho những học sinh thành công
 • Các yêu cầu dành cho thi tuyển vào đại học
 • Sự quan trọng của các sinh hoạt ngoại khóa
 • Hỗ trợ sức khỏe tâm sinh lý và xúc cảm cho học sinh của chúng ta
 • Tìm Hiểu về các phương tiện truyền thông mạng xã hội